Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2009 (WCPS)

发售于2009-08-09,共3


Tyr, the Vanquishing Warlord

Tyr, the Vanquishing Warlord

7992


数据库 Q&A Wiki Yugipedia 详情(0)Aggiba, the Malevolent Sh'nn S'yo

Aggiba, the Malevolent Sh'nn S'yo

8610


数据库 Q&A Wiki Yugipedia 详情(0)Skuna, the Leonine Rakan

Skuna, the Leonine Rakan

8611


数据库 Q&A Wiki Yugipedia 详情(0)